ikzoekhulp-2013-2 

Introductie

 

 

 

TriviumLindenhof biedt ambulante hulpverlening, dagbehandeling, residentiële zorg en crisisopvang. Bij de ambulante hulp gaat het om individuele en gezinsgerichte hulpverlening aan huis of op een locatie bij TriviumLindenhof. De ambulante hulp kan meer of minder intensief zijn en van kortere of langere duur. Dit hangt af van de ernst van de problemen en de mogelijkheden van het gezin om zelf aan verbetering te werken.

 

TriviumLindenhof heeft dagbehandeling voor verschillende leeftijdsgroepen van 0 tot 18 jaar. Bij de dagbehandeling verblijft het kind gedurende een deel van de dag in één van onze voorzieningen, meerdere dagen per week. Dagbehandeling betekent een combinatie van begeleiding van het kind èn van de ouders, samenwerking met de school en de mogelijkheid voor het gezin om overdag even op adem te komen. Dagbehandeling wordt zoveel mogelijk na schooltijd geboden.

leegpixel

We doen wat werkt en we stoppen met wat niet werkt! We maken zoveel mogelijk gebruik van methoden en programma's die effectief zijn gebleken.

 

In de residentiële voorzieningen van TriviumLindenhof verblijven kinderen en jongeren dag en nacht. Overdag gaan ze gewoon naar school. Er zijn verschillende behandelvormen. Binnen de behandelgroepen, fasehuizen, kamertrainingscentra en gezinshuizen wordt intensieve begeleiding en ondersteuning geboden, gericht op terugkeer naar huis, dan wel gericht op vergroting van de zelfstandigheid.

 

TriviumLindenhof heeft een zestal voorzieningen voor crisisopvang verspreid over de regio. Er zijn groepen voor jongere kinderen tot 14 jaar en voor jongeren vanaf 12 jaar. Crisisopvang kan nodig zijn als er in de thuissituatie een onhoudbare situatie is ontstaan. In overleg met alle betrokkenen wordt intensief gezocht naar oplossingen voor de ontstane situatie.

 

Triviumlindenhof werkt in al haar programma's vanuit de onderstaande principes:

 

Wij werken gezinsgericht

Een belangrijk uitgangspunt in de hulpverlening van Triviumlindenhof is dat een jeugdige onlosmakelijk verbonden is met zijn gezin en netwerk. De zorg richt zich niet alleen op de jeugdige, maar op het gehele gezin. Er wordt in het handelen aangesloten bij de context en het systeem.

 

Wij werken dialooggestuurd

Wij streven ernaar om door een intensieve en actieve dialoog met de cliënt een sluitende match te maken tussen de vraag van de cliënt en het best passende aanbod. Samen met de cliënt werken wij efficiënt en doelgericht toe naar het gewenste resultaat.

 

Wij werken competentiegericht

Wij gaan uit van de aanwezige krachten van jeugdigen en ouders. Wij zijn erop uit deze krachten te versterken en uit te breiden. Medewerkers handelen vanuit het vertrouwen dat jeugdigen en ouders zelf de kracht in zich hebben om te leren en te veranderen, zodat zij op adequate wijze en op eigen kracht met moeilijke situaties in het dagelijks leven om kunnen gaan.

 

Wij bieden hulp die helpt

TriviumLindenhof wil effectieve hulp bieden: We doen wat werkt en we stoppen met wat niet werkt! We maken zoveel mogelijk gebruik van methoden en programma's die effectief zijn gebleken. Wanneer deze methoden (nog) niet beschikbaar zijn, beschrijven en onderbouwen we het zorgaanbod zelf en doen we onderzoek naar de effecten en de resultaten in de praktijk.

De kwaliteit van het zorgaanbod wordt voortdurend onderzocht en verbeterd volgens een cyclisch model van plannen maken, uitvoeren, evalueren en verbeteren. We zijn open over de resultaten van ons hulpaanbod en leggen daarover verantwoording af aan onze cliënten en de samenleving.

 

Eén cliëntsysteem, één plan, één route

Elk hulpverleningsproces verloopt volgens erkende methoden en met de cliënt besproken stappen, vastgelegd in een zogenaamde cliëntroute. Centraal staat het hulpverleningsplan met doelstellingen en afspraken over de te volgen weg, in te zetten methoden en activiteiten.

Als zorgprogramma's achtereenvolgens of tegelijkertijd worden ingezet is het van groot belang dat de samenhang en continuïteit in het hulpverleningsproces bewaakt wordt en dat de hulp onderling goed afgestemd wordt.

 

Binnen TriviumLindenhof worden jeugdigen en ouders begeleid door een vaste contactpersoon. Dit is een ambulante hulpverlener die het gehele hulptraject binnen TriviumLindenhof begeleidt en ervoor zorgt dat het volledige proces van start tot afsluiting van de hulp gecoördineerd verloopt. Als de jeugdige en de ouders ook gebruik maken van hulp buiten TriviumLindenhof, coördineert de ambulant hulpverlener op indicatie de gehele zorg rond de cliënt.

 

Aanmelding en contact over/met cliënten

Om in aanmerking te komen voor hulp van TriviumLindenhof heeft u een verwijzing nodig van een professional uit één van de wijkteams of jeugdteams in uw gemeente of van uw huisarts of medisch specialist. U kunt ook een verwijzing krijgen via Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond of Jeugdbescherming west. Kijk op de website van uw gemeente om te zien hoe u in contact komt met een team bij u in de buurt.

Lees hier meer over aanmelden.

 

Op dit deel van de website vindt u informatie over ons gehele zorgaanbod. Wilt u meer weten of een vraag stellen, neem dan contact op met een van onze werklocaties of met het Centraal Bureau te Rotterdam. U kunt tevens folders over onze dienstverlening bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

TriviumLindenhof

Centraal Bureau

Van Speykstraat 149

3014 VJ Rotterdam

 

Postbus 25321

3001 HH Rotterdam

 

T. 088 – 892 88 00

 

Deel dit artikel